INESSA - Crazy Baby

Inessa - Crazy Baby.

Online concert "Stop, Virus. Part 5" on Teledom TV channel.

August 20, 2020, St. Petersburg, Russia.

Ballet: Maria Petrikova, Varvara Malakhovskaya, Rosalia Sadykova, Katerina Zus-Zyat.

Concert host: Nikolai Orlovsky.

Music and lyrics: Denis Goditsky and Evgeny Grushevsky.